simply the best

 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< จนกว่าจะพบกันใหม่รวบยอดสารพัด >>

Posted on Fri 12 Aug 2011 1:10

 

 

 

 

 

 

ทอนซิลอักเสบ(อีกแล้ว)
goodbye Eva
ไปฟังผลเลือด
เลี้ยงส่งเอวากลับบ้าน
รวบยอดสารพัด
simply the best
จนกว่าจะพบกันใหม่
Yes, it's twenty two
ฟ้าฝนเป็นใจ
ธรรมดา
เกิดขึ้นจนได้